Denne nettsiden bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse. Ved å fortsette aksepterer du bruken av cookies. For mer informasjon om håndtering av dine personopplysninger se vår Integritetspolicy

Årsstämma 2019

Årsstämma hölls den 25 april 2019 i Dalstorp och vid stämman var 58,3 procent av aktiekapitalet och rösterna representerade.

Stämman beslutade att utdela 1,25 kr per aktie, totalt 26,4 Mkr. Avstämningsdag för utdelningen beslutades till 29 april och utbetalning beräknas ske 3 maj 2019.

På årsstämman omvaldes Anders Wassberg till styrelseordförande och till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, förutom Anders Wassberg, Jan Svensson, Martin Svalstedt, Anette Frumerie och Ingrid Osmundsen.

Till revisorer valdes Ernst & Young AB.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade även att ge styrelsen bemyndigande att genomföra riktade nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt
uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget.

 

Dalstorp den 25 april 2019
Styrelsen

 

DOKUMENT

Protokoll Årsstämma 2019
Styrelsens yttrande enl 17 kap
Bokslutskommuniké 2018
Förslag till styrelse 2019
Kommuniké Årsstämma 2019
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse
Kallelse till årssstämma 2019
Principer för inrättandet av valberedning
Fullmaktsformulär
Revisors yttrande riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare 2018
Styrelsens förslag till Ersätningspolicy för ledande befattningshavare 2019
Årsredovisning 2018 (PDF)
Årsredovisning 2018 (Bläddringsbar)