Denne nettsiden bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse. Ved å fortsette aksepterer du bruken av cookies. For mer informasjon om håndtering av dine personopplysninger se vår Integritetspolicy

Årsstämma Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämma hölls den 24 april 2018 i Dalstorp och vid stämman var 59 procent av aktiekapitalet och rösterna representerade.

Stämman beslutade att utdela 2,25 kr per aktie med två utbetalningar 1,25 kr i maj och
1,00 kr i november 2018, totalt 47,5 Mkr. Avstämningsdagar för utdelningen beslutades till 26 april och 8 november vilket innebär utbetalning beräknas ske 2 maj och 13 november 2018.

På årsstämman omvaldes Anders Wassberg till styrelseordförande och till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, förutom Anders Wassberg, Jan Svensson, Martin Svalstedt Anette Frumerie och Ingrid Osmundsen. Anders Ilstam hade avböjt omval.

Till revisorer valdes Ernst & Young AB.

Stämman beslutade anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade även att ge styrelsen bemyndigande att genomföra riktade nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt
uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget.

Stämman avslutades med att ordföranden tackade avgående
styrelseledamot Anders Ilstam för hans insatser för bolaget.

Dalstorp den 26 april 2018

Styrelsen

 

DOKUMENT

Protokoll Årstämma 2018
Kommuniké från årsstämma 

Kallelse till årsstämma 2018
Årsredovisning 2017 (PDF)
Årsredovisning 2017 (Bläddringsbar)
Förslag till Styrelse
Fullmaktsformulär
Principer för inrättandet av valberedning
Styrelsens förslag till Ersättningspolicy för ledande befattningshavare 2018
Revisors yttrande riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare 2017
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse
Styrelsens yttrande enl 17 kap